UAB „Inalva Logistics“

Pirkimo – pardavimo taisyklės

I Skyrius

Naudojamos sąvokos

 1. Pardavėjas – prekių užsakyme nurodytas juridinis asmuo UAB „Inalva Logistics“, juridinio asmens kodas 301733275, adresas: Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel.+370 618 05675, +370 37 311690 el. paštas: [email protected], kurio prekės parduodamos tinklalapyje www.sibiromaumedis.lt
 2. Pirkėjas – veiksnus fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris įsigyja UAB „Inalva Logistics“ parduodamas prekes ir (ar) paslaugas.
 3. Parduotuvė – tinklapis, esantis adresu www.sibiromaumedis.lt, kuriame yra parduodamos Pardavėjo prekės.
 4. Prekių išdavimo skyrius – UAB „Inalva Logistics“ priklausančios prekių atsiėmimo vietos, esančios adresais: Statybininkų g. 3, LT-68108 Marijampolė, Martinavos g. 8, LT-54468 Martinavos k.
 5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
 6. Taisyklės – šios prekių ir (ar) paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
 7. Privatumo politika – UAB „Inalva Logistics“ patvirtintas dokumentas, kuriame reglamentuojama Pardavėjo potencialių ir esamų klientų – fizinių asmenų, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.inalva.lt,  įsigyja Įmonės teikiamas prekes ir (arba) naudojasi elektronine parduotuve, pasiekiama adresu  www.sibiromaumedis.lt, asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

II Skyrius

Bendrosios nuostatos

8. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.
9. Šios Taisyklės taikomos įsigyjant prekes iš Parduotuvės. Prieš vykdant bet kokių prekių užsakymą Parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles bei Privatumo politiką, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir prekių užsakymas yra negalimas.
10. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo UAB „Inalva Logistics“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“, o jei prekės užsakomos telefonu ar paštu, Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą Pardavėjui, įsipareigoja susipažinti su Parduotuvėje esančiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika.
11. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
12. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
13. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami Taisykles su pakeitimais paskelbus tinklalapyje www.sibiromaumedis.lt.

III Skyrius

Prekės

14. Parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas susipažindamas su Taisyklėmis supranta, kad prekės išvaizda gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų Parduotuvėje.
15. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

IV Skyrius

Prekių užsakymas,

Pirkimo - pardavimo teisinių santykių atsiradimo momentas

16. Pirkėjas gali užsisakyti prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

 • 16.1. internetu nesiregistruodamas www.sibiromaumedis.lt elektroninėje parduotuvėje;
 • 16.2. telefonu, kai atliekamas išankstinis mokėjimas;
 • 16.3. el. paštu, kai atliekamas išankstinis mokėjimas.

17. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 16.1. – 16.3. punktuose nurodytų būdų, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam užsakymo vykdymui būtinus duomenis, kurie Pardavėjo tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
18. Prekių užsakymai, pateikti Parduotuvėje, telefonu ar el. paštu, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
19. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir (ar) paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
20. Užsakydamas prekes, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.
21. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jam žinoma, jog visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme Parduotuvėje.
22. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

V Skyrius

Pirkėjo teisės ir pareigos

23. Pirkėjas turi teisę:

 • 23.1. Pirkti prekes bei užsakyti paslaugas Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 23.2. Atsisakyti užsakymo ar pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 23.3. Pareikšti reikalavimus dėl prekių trūkumų Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 23.4. Pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 23.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

24. Pirkėjas turi šias pareigas:

 • 24.1. Pirkėjas privalo sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, nepažeisti teisės aktų reikalavimų.
 • 24.2. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis.
 • 24.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir tinkamai priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes sandėlyje, Pirkėjas privalo jas atsiimti užsakymo metu nurodytame sandėlyje per Taisyklėse nurodytus terminus.
 • 24.4. Atsiimant prekes, Pirkėjas įsipareigoja įsitikinti, kad tai yra ta prekė, kurią jis užsisakė, patikrinti prekės kokybę ir nesant pretenzijų dėl prekės tinkamumo, privalo tai patvirtinti parašu el. krovinio važtaraštyje. Pasirašius el. krovinio važtaraštį Pirkėjas patvirtina, kad prekė tinkama ir pretenzijų ateityje nereikš, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
 • 24.5. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas, jei nebuvo galimybės prekės apžiūrėti atsiėmimo metu, įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsisakė.
 • 24.6. Pirkėjas prekes privalo montuoti ir prižiūrėti laikydamasis šių Taisyklių Priede Nr. 7 (medienos montavimo ir priežiūros vadove) išdėstytų rekomendacijų. Nesilaikant šių rekomendacijų, Pardavėjas neatsako už sumontuotų gaminių kokybę.
 • 24.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

VI Skyrius

Pardavėjo teises ir pareigos

25. Pardavėjas turi teisę:

 • 25.1. Laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą.
 • 25.2. Pakeisti Taisykles, prekių kainas, minimalų ir (ar) maksimalų prekės užsakymo dydį vieno užsakymo metu, pirkimo-pardavimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

26. Pardavėjas turi pareigą:

 • 26.1. Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 26.2. Dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 26.3. Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 26.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
 • 26.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

VII Skyrius

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

27. Prekių kainos Parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
28. Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 • 28.1. Naudojantis elektronine bankininkyste ir Parduotuvėje įdiegta PaySera atsiskaitymų sistema.
 • 28.2. Bankiniu pavedimu.
 • 28.3. Grynaisiais pinigais, atvykus į UAB „Inalva Logistics“ biuro patalpas, adresu Savanorių pr. 287-367, Kaunas. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, būtina iš anksto informuoti Pardavėją internetiniame puslapyje nurodytais telefono numeriais  +370 618 05675 arba +370 698 48160 .

29. Visais atvejais, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinimas prekių užsakymas
30. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos-faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, bei el. krovinio važtaraštis, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis ir (ar) Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu iš karto po užsakymo.
31. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas Parduotuvėje nurodytais kontaktais Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.
32. Pardavėjas taiko palankią nuolaidų sistemą:

 • 32.1. Perkantiems nuo 500 Eur iki 1 000 Eur – taikoma 3% nuolaida.
 • 32.2. Perkantiems nuo 1 000 Eur iki 2 000 Eur – taikoma 5 % nuolaida.
 • 32.3. Perkantiems nuo 2 000 Eur iki 4 000 Eur – taikoma 7 % nuolaida.
 • 32.4. Perkantiems nuo 4 000 Eur iki 6 000 Eur – taikoma 10 % nuolaida.

33. Nuolaidų sistema netaikoma medienos gaminiams su akcija.

VIII Skyrius

Prekių pristatymas

34. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
35. Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo paslaugą į namus. Jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

 • 35.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • 35.2. Tikslios pristatymo kainos pateikiamos prekių krepšelyje pasirinkus prekes ir nurodžius tikslų pristatymo adresą (programa įvertina atstumą, krovinio pakuotės išmatavimus ir svorį). Kroviniai pagal svorį ir gabaritus skirstomi į tris kategorijas: 1) iki 300 kg, nuo 300 kg iki 1000 kg, nuo 1000 kg.
 • 35.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima, nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 • 35.4. Užsakymo proceso metu Pirkėjas gali pasirinkti patogų pristatymo laiką bei nurodyti papildomas pristatymo detales, kurias jo manymu turi žinoti Pardavėjas.
 • 35.5. Apie planuojamą prekių pristatymą Pardavėjas Pirkėją informuoja Pirkėjo nurodytu el. paštu ir (ar) SMS žinute, 1 (vieną) dieną prieš planuojamą pristatymą.
 • 35.6. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą.

36. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo sandėliuose, kurie yra nurodyti prekių užsakymo metu. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka šį būdą privalo iš anksto suderinti prekių atsiėmimo laiką Pardavėjo internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais.
37. Pardavėjo sandėlyje esančius gaminius, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu adresu įsipareigoja pristatyti per 2-14 d.
38. Užsakomas prekes iš tiekėjų, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo adresu pristatyti per 4 (keturių) savaičių laikotarpį.
39. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
40. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
41. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo sandėlyje atveju – su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti el. krovinio važtaraštį. Pirkėjui pasirašius el. krovinio važtaraštyje (perdavimo – priėmimo dokumente), laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti el. krovinio važtaraštyje bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo sandėlyje atveju – Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
42. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
43. Jei Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

IX Skyrius

Prekės kokybė

44. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
45. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos medienos kategorijos – Konstrukcinės klijuotos medienos kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 1), Klijuotų skydų kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 2), Maumedžio terasinių lentų ir dailylenčių kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 3), Termo medienos gaminių kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 4), Pušies ir eglės terasinių lentų ir dailylenčių kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 5), Konstrukcinė graduota medienos C24 kokybės aprašymas (Taisyklių Priedas Nr. 6), Termo medienos montavimo ir priežiūros vadovas (Taisyklių Priedas Nr. 7) – išsamūs kokybės ir defektų paaiškinimai yra aprašyti konkrečiuose kokybės aprašymuose.
46. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
47. Jei, Pirkėjo nuomone prekė yra nekokybiška, per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti Pardavėją, jo internetiniame puslapyje skelbiamais kontaktais.
48. Teikdamas skundą/pretenziją Pirkėjas turi:

 • 48.1. Pridėti prekės įsigijimo PVM sąskaitą-faktūrą, el. krovinio važtaraštį.
 • 48.2. Įvardyti prekės defekto požymius.
 • 48.3. Pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos dalį, prekės pakuotės nuotrauką ar kt.
 • 48.4. Nurodyti kaip pageidauja, kad būtų išspręstas skundas/pretenzija:
  • 48.4.1. Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti.
  • 48.4.2. Atitinkamai sumažinant pirkimo kainą.
  • 48.4.3. Pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
  • 48.4.4. Grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

49. Išnagrinėjęs skundą/pretenziją, Pardavėjas atsakymą pateikia per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
50. Dėl sumontuotų medienos gaminių skundai/pretenzijos nepriimamos, kai Pirkėjas nesilaikė Taisyklėse ir Taisyklių prieduose nurodytų rekomendacijų.

X Skyrius

Teisė atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties

Prekės grąžinimo ir keitimo tvarka

51. Pirkėjas, siekdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ar siekdamas Pardavėjui grąžinti prekę, turi susisiekti su Pardavėju tel. Nr. +37069848160, +37061805675 ir (ar) el. paštu [email protected].
52. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
53. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas ir apie tai informuojamas Pardavėjas.
54. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
55. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
56. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas 7 (septynių) darbo dienų terminas. Grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

 • 56.1. Grąžinamos prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos, nenaudotos, nepažeistoje pakuotėje su originaliomis etiketėmis. Išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama netinkamos kokybės prekė, kurios kokybės nustatymui prekę reikėjo išpakuoti.
 • 56.2. Grąžinant ar keičiant prekes būtina pateikti įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą).

57. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
58. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
59. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos šios Taisyklės ir (ar) Taisyklių prieduose nurodytos rekomendacijos, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
60. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją nurodytais kontaktais. Gavęs informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas įsipareigoja prekes pakeisti tomis, kurias Pirkėjas užsisakė ir padengti prekių grąžinimo ir naujų pristatymo išlaidas.

XI Skyrius

Atsakomybė

61. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.sibiromaumedis.lt elektronine parduotuve.
62. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
63. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

XII Skyrius

Baigiamosios nuostatos

64. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
65. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
66. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinį skundą/ pretenziją, savo skundą/pretenziją dėl įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected],  tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ir (ar) elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.